Syriac Orthodox Christians celebrate St. Thomas’s Day away from Serekaniye