Does Washington allow Erdogan to exploit Gaza events against NE Syria?